کلوب

imdialog! e.V. اطلاعات در مورد اشخاص کلوب

یک کلوب عام المنفعه است که از طريق تشريح و بیان کردن تاريخ آلمان در طول زمان نازيسم با پشتكار فراوان برای كمک به صبر و بردباری و دموكراسی و پی بردن به

مردم كوشش و تلاش ميکند

Foto von Werner Bab
ورنر باب در دوم اكتبر سال 1924 در اوبرهاوزن متولد شد و از سال 1929 در برلين زندگی میكرد. بعد از يک فرار ناکام در سال 1942 دستگیری او توسط گستاپو در مرز سوئيس و راهی اردوگاه آوشويتز نمود. او فقط با شانس زياد میتواند جان سالم از اين اردوگاه و از اردوگاه ماوتهاوزن و ابنزه به درببرد. در سال 1958 ورنر باب از آمريكا به آلمان برمیگردد و از اين زمان در شهر برلين زندگی ميكند. در سال 2006 او از دولت آلمان مدال افتخار برای كار برد او در خدمت صبر و بردباری و دمکراسی و پی برد مردم دريافت كرد.

Foto von Christian Ender
کريستيان اندرفيلم تکمیلی بنام مراحلی از زندگی ورنر باب توليد كرد. این فیلم را قبل از گفتگوی شاهدین وقت به معرض نمايش میگذارد و او همچنین مسوول برگزار كردن گفتگوی شاهدين وقت است. این فیلم در سال 2006 جایزه دوم یک اتحاديه بنام فعال برای دمکراسی وصبر وبردباریدريافت كرد و با زير نويس به 19 زبان اينجا وجود درارد

اطلاعات در مورد فعاليت کلوب

سعی ما این است که از طريق گفتگوی شاهدین وقت بعد از نمايش فيلم مراحلی اززندگی تاريخ را به نصل جوانان توضيح بدهیم

هدفمان اين است كه از طريق شرح حال ورنر باب مردم را از وجود وعواقب تبعيض نژادی آگاه كنيم و آنها را به پی بردن مردم به صبر و بردباری و دمکراسی علاقمند كنيم

اینجا میتوانید اطلاعات در مورد برنامه های کلوب دريافت كنيد. ما بسیارمایل به تفسیرشما دردفتر بازدیدکنندگان استيم

اگر يک گفتگوی شاهدین وقت در نظر داريد لطفا با ماتماس بگیرید. اينجا ميتوانيد بيشتر اطلاعات عمیقترو قصدها در مورد گفتگوی شاهدین وقت و برنامه های کلوب دريافت كنيد

درصفحه بنام مطبوعات میتوانید مقاله های روزنامه يا گزارش در تلفزيون و راديو و تصاويردرمورد برنامه های کلوب دريافت كنيد