فيلم مراحلی از زندگی

ورنر باب در دوم اکتبر١٩٢٤ در اوبرهاوزن متولد شد و از سال ١٩٢٩ در برلین زندگی میکرد. به لحاظ پیامدهای نازی از قوانین نژاد پرستی نورنبرگ در سال ١٩٣٥ و نیز قوانین محدود کننده بعدی، برای او بعنوان یک آلمانی یهودی، دیگر گذرندان مدرسه عمومی امکان نداشت، مجبور شد، بعد از اقامت کوتاه مدت در شهر شنایدموهل، در شهر اشتتین به مدرسه شبانه روزی ای که برای کودکان یهودی بود، برود. دستگیری بسیاری از آموزگاران و سپس بستن این مدرسه در شب پوگروم آلمان در نوامبر ١٩٣٨ به برلین بازگشت.

بعد از یک فرار ناکام در سال ١٩٤٢، و برای رهایی از انتقال اجباری، و دستگیری او توسط گستاپو در مرز سوئیس، وی را در ماه های بعدی راهی اردوگاه اسیران آوشویتس نمود. تنها تعداد کمی از همشهریان یهودی توانستند خود را از اثرات ترس و وحشت نازیها که پیامدهایی چون کار اجباری، از دست دادن خانواده، انتقال اجباری و در نهایت نابودی به دنبال داشت، نجات دهند.

در آوشویتس کسی نبود که بتواند جان بدر برد، اگر هم بود، تک بود. ورنر باب با اینکه بعنوان یکی از کسانی که میبایست بوسیله روش خاص نابودی یعنی گاز از بین برده شود، برگزیده شده بود که توانست زنده بماند. این فیلم نگاهی دارد به وضعیت زندگی همشهریان یهودی از آغاز جنگ جهانی دوم و مسایل روزانه آنان در اردوگاه های اسیران، بخصوص در آوشویتس.

زندگی ورنر باب نمی تواند متاسفانه بعنوان یک الگو تلقی گردد. اقلیتی بسیار کم توانست پایان جنگ را تجربه نموده و بعد از آن در محلی مناسب (Displaced Person Camp) مراقبت گردد.

دیسک تصویری: مراحلی از زندگی ورنر باب

فیلم اصلی: مراحلی از زندگی

(دقیقه٣٩:٣٧)

فیلم تکلیمی: بازگشت بعد از شصت سال

(دقیقه٣٠:٠٩)

فیلم کوتاه، ورنر باب توضیح میدهد: موسیقی در آوشویتس

(دقیقه٣١:٠٢)

انفعال مردم آلمان

(دقیقه٣٤:٠٢)

لباس در آوشویتس

(دقیقه٠٠:٠١)

بی اطلاعی

(دقیقه٤٢:٠٢)

تقسیم بندی زندانیان به علایم مشخص کننده

(دقیقه١١:٠٢)

خالکوبی در آوشویتس

(دقیقه٠١:٠٢)

سرنوشت خانواده

(دقیقه٠٨:٠٣)

عکس