قطاعطی از فیلم

تمام فيلم مراحل زندگی ورنر باب در انترنت موجود است.

برای دريافت فيلم روی تيترمناسب کلیک کنید.

برای زيرنويس ميتوانيد بين 19 زبان مختلف در پلیرمنو انتخاب نمایید.

All copyrights reserved. Only for private use! No publishing without permission!

مراحلی از زندگی Werner Bab:

فیلم اصلی

“مراحلی از زندگی” “Part 1” – 14:57 min

“مراحلی از زندگی” “Part 2” – 14:02 min

“مراحلی از زندگی” “Part 3” – 11:01 min

فیلم تکمیلی

“بازگشت بعداز شصت سال” – 9:30 min

فیلم کوتاه

موسیقی در آوشویتز

“انفعال مردم آلمان” – 2:31 min

“انفعال مردم آلمان” – 2:34 min

“لباس در آوشویتز” – 1:00 min

“بی اطلاعی” – 2:42 min

“تقسیمم بندی زندانیان به علایم مشخص کننده” – 2:11 min

“خالکوبی در آوشویتز” – 2:01 min

“تصاویر”

موسیقی – عکسها : Christian Ender – آلبوم »C & S Records, »Check it out, گوتینگن